Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Płocka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://forumppp.plock.eu/.

Data publikacji strony internetowej: 2021.07.05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.07.05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.07.05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie https://forumppp.plock.eu/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Ewentualne dodatkowe skróty: brak