Wyrażam zgodę firmie KDK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 14 w Warszawie 5262837167 NIP 0000230249 KRS, na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu zarejestrowania mojego udziału w wydarzeniu i w celach zapewnienia mi udziału w wydarzeniu, odbywającego się w związku z realizacją Konferencji Międzynarodowe Forum PPP Płock 2019, której KDK sp. z o.o. jest Organizatorem.

Wyrażam zgodę KDK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 14 00-561 Warszawa, na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zgodnie z RODO, w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, związanych z realizacją Konferencji Międzynarodowe Forum PPP Płock 2019.

W ramach powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, wyrażam także zgodę na upublicznienie mojego wizerunku na nagraniach audio, video, w internecie oraz w prasie, które stanowić będą dokumentację wydarzenia.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 • administratorem moich danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest KDK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 14 00-561 Warszawa,
 • podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. a) RODO,
 • podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania mojego udziału w wydarzeniu i obsługi administracyjnej mojego udziału w wydarzeniu, odbywającego się w związku z realizacją Konferencji Międzynarodowe Forum PPP Płock 2019. Niepodanie tych danych, bądź cofnięcie zgody na ich przetwarzanie wyrażone przed odbyciem się wydarzenia, skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania mojego udziału w wydarzeniu i brakiem możliwości zapewnienia mi udziału w wydarzeniu,
 • moje dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim współpracującymi z KDK Sp. z o.o. tj. partnerom i sponsorom wydarzenia dla celów kontaktów biznesowych w trakcie wydarzenia,
 • przysługuje mi prawo do żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu,
 • przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie moich danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO,
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia umowy realizacji Konferencji Międzynarodowe Forum PPP Płock 2019 tj do dnia 26.09.2019r., chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Administratora są następujące: rodo@kdkevents.pl. oraz pod adresem domeny internetowej www.kdkevents.pl,
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje przez przesłanie wiadomości na powyższy adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Administratora,
 • w oparciu o moje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO,
 • Administrator nie dokonuje komercyjnego obrotu danymi osobowymi, ani nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (rozumianych jako państwa znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO